detektivnoe-agenstvo-sherlok-holms.kiev.ua
+38 068 189 68 68
sherlok.holms.kiev@gmail.com

ПОЗОВНА ЗАЯВА

У ______________ районний суд

01001, м. Київ,

вул.__________________________

тел. __________________________

 

Позивач:    ______________________________

                     01001, м. Київ,

вул.__________________________

тел. __________________________

електронна пошта відсутня

 

Відповідач:            ПАТ «БАНК»

01001, м. Київ,

вул.__________________________

тел. __________________________

електронна пошта не відома

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про захист прав споживача та повернення коштів по депозитному вкладу

«____» ___________ 2013 року я уклав договір з ПАТ «БАНК»  про строковий банківський вклад строком на один рік, сума вкладу складає _______ грн.

«____» ___________ 2014 року я письмово звернувся у Відділення Банку із заявою про отримання суми Вкладу та процентів по ньому, як то передбачено п.____ зазначеного договору. Але листом за № ___________ від «____» ___________ 2014 року в отриманні суми Вкладу та процентів по неї мені було повністю відмовлено, з причини, що зазначено у відповіді Банку, а саме:_______________________________________________________________________________.

Вважаю односторонню відмову Відповідача від належного виконання своїх зобов’язань за Договором порушенням вимог діючого законодавства України, а саме: ст. 55 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 525, 526, 530, 629, 1068 ЦК України.

Статтею 55 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» визначено, що Відносини банку з клієнтом   регулюються   законодавством України,  нормативно-правовими актами Національного банку України та угодами (договорами) між клієнтом та банком. Банк зобов'язаний докладати максимальних зусиль для уникнення конфлікту  інтересів  працівників банку  і  клієнтів,   а   також конфлікту інтересів клієнтів банку.

Окрім того, у вищезазначеному листі, мені було повідомлено, що кошти виплачуються вкладникам згідно запису в електронній черзі, як за депозитами, строк дії яких закінчився так і за діючими депозитами в повному обсязі шляхом перерахування на відповідний поточний рахунок вкладника по діючим у Банку тарифам та відповідно добових/тижневих обмежень через каси ПАТ «БАНК».

«____» ___________ 2014 року я зареєструвався в електронній черзі. Працівники Банку повідомили мені, що я маю заключити із Банком договір на розрахунково-касове обслуговування і тоді зможу отримувати суму свого вкладу частинами по ______ гривень на день.

Станом на «____» ___________ 2014 року, сума мого вкладу разом із процентами становить _________ гривень, якщо я буду отримувати по _______ грн. на день, всю суму я зможу отримати лише за ______ днів.

П. ____ вищезазначеного договору передбачено нарахування процентів на Вклад з дня, наступного за днем надходження Вкладу у Банк і закінчення в той день, який передує його поверненню Вкладникові, а п. ____ зазначено, що договір діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором. Вважаю, що повним виконанням Банком своїх зобов’язань є повернення мені повністю суми Вкладу та процентів по ній.

Статтею 1058 Цивільного кодексу України передбачено, що за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов'язується виплачувати вкладникові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умовах та в порядку, встановлених договором. До відносин банку та вкладника за рахунком, на який внесений вклад, застосовуються положення про договір банківського рахунка, якщо інше не встановлено цією главою або не випливає із суті договору банківського вкладу.

Ч. 2 ст. 1060 Цивільного кодексу України передбачено що за договором банківського вкладу незалежно від його виду банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника, крім вкладів, зроблених юридичними особами на інших умовах повернення, які встановлені договором.

Таким чином я, як вкладник по договору № _________________ від «____» ___________ 2013 року вправі вимагати повернення моїх вкладів від Відповідача.

Відповідно до статті 526 ЦК України, зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Статтею 629 ЦК України також передбачено, що договір є обов’язковим для виконання сторонами.

Згідно із ст. 610 ЦК України, порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання).

Вважаю що ПАТ «БАНК»  не виконав свої зобов’язання по Договору №_________________ від «____» ___________ 2013 року, щодо повернення суми Вкладу та процентів. За таких обставин,  я маю право звернутися до суду.

Щодо сплати судового збору:

Виходячи з поняття наведеного в ст.1. п.17 Закону України «Про захист прав споживачів», що «послуга» це діяльність виконавця з надання (передачі) споживачеві певного визначеного договором матеріального чи нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням споживача для задоволення його особистих потреб, приймання банками вкладів від фізичних осіб — є ні чим іншим ніж фінансовими послугами, оскільки по-перше, вони надаються на підставі індивідуального замовлення споживача, тобто на підставі договору; по-друге, в результаті їх надання споживач отримує матеріальні блага — грошові кошти (відсотки). Вкладник, теж підпадає під поняття споживача, оскільки це — фізична особа, яка придбаває замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов’язаних з підприємницькою діяльністю.

 

Закон України «Про захист прав споживачів» регулює відносини між споживачами товарів, робіт і послуг та виробниками і продавцями товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг різних форм власності, встановлює права споживачів, а також визначає механізм їх захисту та основи реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів.

Враховуючи вищенаведене, відносини, що виникають між вкладником (споживачем послуг) та Банком (надавачом послуг) також регулюються Законом України «Про захист прав споживачів».

Відповідно до ч. З ст. 22 Закону України «Про захист прав споживачів» споживачі звільняються від сплати  судового збору за позовами, що пов’язані з порушенням їх прав.

Щодо підсудності справи:

Стаття 110 ЦПК України визначає правила підсудності за вибором позивача. Позови про захист прав споживачів можуть пред'являтися за місцем проживання споживача або за місцем заподіяння шкоди чи виконання договору.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 41 Конституції України, ст. 22 Закону України «Про захист прав споживачів», ст. 22, 23, 386, 525, 611, 615, 629, 1058, 1060 Цивільного Кодексу України, ст.. 152 ЦПК України, також Законом України «Про банки і банківську діяльність», -

ПРОШУ:

 

  1. Визнати відмову ПАТ «БАНК» в поверненні мені суми Вкладу та процентів по неї такою, що не відповідає вимогам закону.
  2. Зобов’язати ПАТ «БАНК» повернути мені суму Вкладу згідно умов договору № _________________ від «____» ___________ 2013 року, у розмірі ________ грн.
  3. Зобов’язати ПАТ «БАНК» нарахувати та виплатити мені проценти по Вкладу в розмірі, передбаченому п. ____ Договору, тобто ____________ процентів річних від суми Вкладу за весь час користування ПАТ «БАНК» моїми грошима з «____» ___________ 2013 року по день виплати мені Банком всієї суми Вкладу повністю.

 

Додатки:

 

  1. Копія Договору № _________________ від «____» ___________ 2013 року.
  2. Копія Заяви до ПАТ «БАНК».
  3. Копія Відповіді ПАТ «БАНК».
  4. Копія паспорту та ІПН Позивача.
  5. Копія позовної заяви з додатками для Відповідача.

"___"____________ 2014 року                                                                               (______________)

закрить
Введіть Ваше ім'я:
Телефон:
E-mail:

Запитання адвокату